Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej wpływa na odpowiedzialność za zobowiązania, formę zarządu oraz wysokość opodatkowania, jakiemu się podlega. Żeby podjąć dobrze przemyślaną decyzję, należy poznać różnice między dwiema popularnymi spółkami – komandytową i z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej można znaleźć krótką charakterystykę każdego z podmiotów oraz porównanie ich cech.

Spółka z o.o. a spółka komandytowa – porównanie
fot. materiał promocyjny partnera

Spółka z o.o. – co to jest?

Spółka z o.o. zalicza się do spółek kapitałowych. W pełni odpowiada za swoje zobowiązania, inaczej niż jej wspólnicy. Jeśli nie są oni członkami zarządu, za zobowiązania ponoszą odpowiedzialność tylko do kwoty wniesionych wkładów. Jeśli egzekucja przeciwko spółce okazuje się bezskuteczna, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zobowiązania. Mogą jednak się od nich uwolnić, ogłaszając upadłość. Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Spółka z o.o. podlega wpisowi do KRS, ma osobowość prawną i działa w oparciu o kapitał zakładowy. Co ważne, wkłady do spółki mogą mieć postać pieniężną bądź niepieniężną. Spółka działa przez swoje organy, a także we własnym imieniu zaciąga zobowiązania i nabywa prawa.

Źródło: https://kancelaria-pertek.pl/nasze-uslugi/prawo-spolek-handlowych/

Cechy spółki komandytowej

Spółka komandytowa ma zdolność prawną, sądową i procesową. Działa we własnym imieniu, samodzielnie rozporządza prawami i zaciąga zobowiązania. Spółkę komandytową tworzą przynajmniej dwie osoby. Jedną z nich jest komplementariusz, czyli wspólnik odpowiadający za zobowiązania spółki swoim majątkiem. Prowadzi on sprawy spółki i zajmuje się jej reprezentacją. Drugi wspólnik to komandytariusz. Jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki ogranicza się do wysokości udziału w sumie komandytowej. W przypadku spółki komandytowej kapitał zakładowy nie jest wymagany.

Spółka z o.o. i spółka komandytowa – najważniejsze różnice

Podstawową różnicą między spółkami jest kwestia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W przypadku spółki komandytowej występują dwa rodzaje wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Ci pierwsi odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim osobistym majątkiem. Komandytariusze ponoszą odpowiedzialność jedynie do sumy komandytowej. Wniesienie wkładów w wysokości pokrywającej wysokość sumy komandytowej zwalnia z osobistej odpowiedzialności za długi. W spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność pod określonymi warunkami ponoszą członkowie zarządu. Kwestia ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki została więc uregulowana korzystniej w przypadku spółki z o.o.

Czy spółka komandytowa okazuje się w określonej kwestii lepsza niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Tak – przynosi więcej korzyści z punktu widzenia podatków. Spółka z o.o. musi odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Zyski spółki po odjęciu tego kosztu są dzielone i wypłacane w postaci dywidendy. Dywidendy są jednak dodatkowo objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 %. Dochody w spółce z o.o. podlegają zatem podwójnemu opodatkowaniu. Spółka komandytowa nie ma obowiązku płacenia CIT. Wspólnicy rozliczają się wyłącznie z dywidendy.

Jakie jeszcze różnice występują w przypadku obu podmiotów? Spółka z o.o. musi mieć zarząd. Może on liczyć co najmniej 1 osobę. W spółce komandytowej nie musi istnieć zarząd. Reprezentują ją wyłącznie komplementariusze. Wspólnicy spółki komandytowej są zobowiązani do opłacania składek ZUS, a wspólnicy spółki z o.o. mogą korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku. Jedynym wyjątkiem od tej reguły pozostaje jednoosobowa spółka z o.o. Jest ona traktowana podobnie jak jednoosobowa działalność gospodarcza. Oznacza to konieczność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Spółki z o.o., tak samo, jak spółki komandytowe, mają swoje wady i zalety. Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości. Na korzyść spółek komandytowych przemawia brak podwójnego opodatkowania zysku. Spółka z o.o. zyskuje natomiast zwolenników dzięki zwolnieniu z ZUS i ograniczeniu odpowiedzialności wspólników. Zanim dokona się wyboru określonej formy prowadzenia działalności, warto uważnie przeanalizować korzyści i niedogodności wiążące się z każdą z nich i podjąć decyzję zgodnie z osobistymi oczekiwaniami.