Regulamin

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Portalu, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Z wyłączeniem Usług i serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Portalu.
  5. Należy mieć na względzie, że Operator udostępnia Portal Użytkownikom nieodpłatnie a koszty związane z jego funkcjonowaniem są pokrywane przez Operatora z przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców i/lub Partnerów, w związku z tym, Operator zastrzega, że treści dostarczane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami i/lub mogą zawierać lokowanie produktów, usług i marek.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego,
   4. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), 
   5. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), 
   6. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) 
   7. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. DEFINICJE
  1. PORTAL – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w sieci Internet przez Operatora pod adresami w domenach wymienionych w punkcie 2.1.1. niniejszego regulaminu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz dostęp do jawnych informacji opracowanych i/lub dostarczonych przez Użytkowników i/lub Partnerów Operatora.
   1. Poszczególne zasoby Portalu udostępniane są pod adresami w następujących domenach: regioneo.pl, sulęcin.pl, zagan24.eu, zary24.pl.
  2. FORMULARZ – formularze dostępne w Portalu umożliwiające, w zależności od jego typu
   1. bezpośredni kontakt z Operatorem. 
   2. opublikowanie Użytkownikowi jego prywatnych opinii na temat treści pod jaką są zamieszczone. Treść takich opinii jest publicznie dostępna w sieci Internet.
   3. publikację treści i informacji w Portalu, treść takich publikacji i informacji jest publicznie dostępna w sieci Internet.
  3. REGULAMIN – stanowi niniejszy dokument i określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu i jest dostępny pod adresem https://regioneo.pl/regulamin/
  4. OPERATOR – Firma ESPECO Szymon Prońko, adres siedziby: 68-200 Żary, ul. Sarnia 3, adres do doręczeń: 68-200 Żary, ul. Sarnia 3, NIP: 9281882604, REGON: 360680378, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@especo.pl
  5. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi.
  6. PARTNER – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi i/lub Portalu współpracujący z Operatorem na podstawie odrębnych ustaleń i/lub umów.
  7. USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG
  1. W ramach Portalu, Użytkownik może zapoznawać się z udostępnionymi treściami w taki sposób aby miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przez dowolne urządzenie, które umożliwia dostęp do zasobów Portalu.
  2. Zamieszczać jawne i zgodne z prawem informacje i/lub treści i/lub materiały w celu ich prezentowania w Portalu poprzez umieszczenie ich na serwerach i bazach danych Operatora za pomocą Formularzy i poczty e-mail.
  3. Korzystać z Usług i funkcji umożliwiających prezentację osoby i/lub posiadanych informacji i/lub wiedzy i/lub poglądów Użytkownika.
  4. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie z wyłączeniem sytuacji gdy Użytkownik jest odsyłany do odrębnych uregulowań i regulaminów.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług określonych w rozdziale III Regulaminu przez Operatora jest nieodpłatne za wyjątkiem sytuacji gdy Użytkownik odsyłany jest do odrębnych uregulowań i regulaminów.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi polegającej na dostępie do jawnych informacji opracowanych i/lub dostarczonych przez Użytkowników Portalu i/lub partnerów Operatora, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą gdy Użytkownik opuści Portal lub aplikację przez którą uzyskuje dostęp do tych informacji.
   2. umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika.
   3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu udostępnieniu w sieci Internet komentarza za pośrednictwem Formularza, zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania jego wysyłania przez Użytkownika przed publikacją lub usunięciu opublikowanego komentarza z bazy danych Portalu przez Operatora lub na wniosek Użytkownika.
   4. umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu udostępnieniu w sieci Internet treści przesłanej za pośrednictwem Formularza lub poczty elektronicznej, zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika przed publikacją lub usunięciu opublikowanej treści z bazy danych Portalu przez Operatora lub na wniosek Użytkownika.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa lub aplikacja obsługująca system teleinformatyczny Operatora,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej lub aplikacji Cookies oraz Javascript.
   5. wyłączenie w przeglądarce internetowej lub aplikacji mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Użytkowników i Partnerów obowiązuje zakaz publikowania i dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz
   1. treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (tj. dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
   2. treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy
   3. treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami
   4. treści propagujących używanie narkotyków, środków odurzających (w tym tych dopuszczonych do obrotu), propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierające linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe.
   5. nierozpowszechniania treści pornograficznych
  7. Użytkowników i Partnerów obowiązuje zakaz
   1. działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez porozumienia z Operatorem
   2. dokonywania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu bez zgody Operatora
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Portalu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@especo.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Operatora.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje w miarę możliwości niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 3 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Operatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, klęski żywiołowe itp).
   5. Operator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
   6. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Treści zamieszczone w Portalu (pkt. 2.1.1.) mogą zawierać utwory, znaki towarowe, bazy danych, które podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Treści te korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Operatora i/lub ich twórców. 
  2. Poprzez korzystanie z treści i materiałów lub baz danych udostępnionych w Portalu, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
  3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora i/lub twórcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Portalu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Operatorowi i/lub twórcy treści i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Wyjątek stanowią utwory rozpowszechniane na wolnej licencji.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi i/lub Partnerom i/lub twórcom treści, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Portalu, bez zgody Operatora i/lub Partnera i/lub twórcy.
  5. Użytkownicy i Partnerzy udostępniający na stronach Portalu treści i materiały, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
  6. Użytkownicy i/lub Partnerzy udostępniający na Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Operatorowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników i/lub Partnerów w zakresie dozwolonego użytku lub w zakresie określonym odrębnymi ustaleniami i/lub umowami.
  7. Operator dokłada wszelkich starań aby treści publikowane w Portalu nie naruszały własności intelektualnej osób trzecich. Jednak z uwagi na fakt, że treści tworzone przez internetową społeczność Użytkowników i Partnerów, często zawierają wyraźną inspirację, odniesienia i cytaty do materiałów osób trzecich, nie jest w stanie zagwarantować, że takie naruszenie nie wystąpi. W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie naruszenia w celu usunięcia takich treści.
  8. W przypadku dostrzeżenia naruszeń praw autorskich należy niezwłocznie skontaktować się z redakcją (redakcja@regioneo.pl) lub Operatorem (kontakt@especo.pl).
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści i materiałów, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, działań niezgodnych z prawem lub niniejszym Regulaminem.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu i/lub usunięcia części lub całości prezentowanych w Portalu treści i materiałów bez podawania przyczyny jeśli nie jest zobligowany do ich udostępniania odrębnymi umowami i/lub przepisami prawa.
  4. Ze względu na niezależne od Dostawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu.
  5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego a wszystkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

Data ostatniej zmiany: 20 stycznia 2023