Umowy podpisane wirtualnie, ale termomodernizacja jak najbardziej realna. Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, podpisał kolejne umowy na termomodernizację szkół. Ponad 7 milionów zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do Kołczyna (Gmina Krzeszyce), Lipinek Łużyckich oraz Ośna Lubuskiego.

umowy na termomodernizację
fot. archiwum Żary24 online

Uroczyste podpisanie umów, w formie wideomostu, odbyło się w środę 15 kwietnia. Wzięli w nim udział: Marcin Jabłoński – członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Stanisław Peczkajtis – wójt Gminy Krzeszyce, Michał Morżak – wójt gminy Lipinki Łużyckie oraz Stanisław Kozłowski – burmistrz Ośna Lubuskiego.

Działamy w nadzwyczajny sposób, wszyscy już myślimy kiedy minie okres pandemii i będzie można przywrócić normalność, a jednym z głównych przejawów normalności jest swoboda działalności gospodarczej – powiedział M. Jabłoński.

Przedmiotem umów, które w tych nadzwyczajnych warunkach podpisał marszałek i wójtowie, była termomodernizacja szkół. Termomodernizacja to nie tylko poprawa wizerunku elewacji, ale przede wszystkim realne zmniejszenie zużycia energii i oszczędności dla gmin, jako organów prowadzących szkoły. – Wszyscy wiemy jak wiele wysiłku wymagało zwiększenie dofinansowania na te działania, ale udało się, Komisja Europejska się zgodziła – dodał członek zarządu.

Zobacz:   Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000 w Lubuskiem

#FunduszeUE

Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie

Nr projektu:
RPLB.03.02.01-08-0003/18
Nazwa beneficjenta:
Gmina Krzeszyce
Wydatki ogółem:
2 205 068,02  PLN
Wydatki kwalifikowalne:
1 083 420,27 PLN
Dofinansowanie:
920 907,22 PLN

Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest kompleksowa i głęboka termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie gm. Krzeszyce. Projekt ma na celu podniesienie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisje zanieczyszczeń, co w rezultacie długoterminowym przyczyni się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną obiektu edukacyjnego. Celem na poziomie produktu jest wykonanie zadań związanych z głęboką termomodernizacją budynku o powierzchni użytkowej 889,74 m2 i kubaturze części ogrzewanej 2714,18 m3 w której naukę pobierają dzieci z obszaru Gminy.

Zobacz:   Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000 w Lubuskiem

W Zespole Edukacyjnym mieści się Szkoła Podstawowa oraz gminne przedszkole. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniesie 86,20% natomiast zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wyniesie 80,45%. Planowana inwestycja została ujęta w PGN dla Gminy Krzeszyce. Grupę docelową stanowią dzieci z obszarów wiejskich oraz kadra pedagogiczna. Wnioskodawca posiada projekt budowlany z kosztorysami oraz pozwolenie na budowę, inwestycja jest gotowa do realizacji.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich

Nr projektu:
RPLB.03.02.01-08-0010/18
Nazwa beneficjenta:
Gmina Lipinki Łużyckie
Wydatki ogółem:
3 633 041,71  PLN
Wydatki kwalifikowalne:
3 633 041,71 PLN
Dofinansowanie:
3 088 085,43 PLN

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich. Gł. celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich.

Cele szczegółowe: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich; Redukcja emisji CO2; Zwiększenie wykorzystania OZE.

Zobacz:   Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000 w Lubuskiem

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim (budynek byłego Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim)

Nr projektu:
RPLB.03.02.01-08-0038/18
Nazwa beneficjenta:
Gmina Ośno Lubuskie
Wydatki ogółem:
4 130 819,16  PLN
Wydatki kwalifikowalne:
3 788 888,79 PLN
Dofinansowanie:
3 220 555,45 PLN

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim, a także poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła w obiekcie. Jego realizacja wpłynie na poprawę ochrony środowiska przyrodniczego. Efektem będzie również poprawa standardu życia mieszkańców obszaru oraz zapobieganie i ograniczanie zagrożeń, które wynikają z zanieczyszczeń środowiska. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie. Bezpośrednią grupą docelową będą osoby korzystające z obiektu Szkoły Podstawowej: uczniowie oraz pracownicy.