Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP
fot. Gov.pl

Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w wysokości 200 zł miesięcznie po spełnieniu warunków. Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji, a pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia zostanie przeprowadzona od dnia 1 marca 2023 roku.

Prawo do nowego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, przyznawane się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będzie przyznawane prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, czyli od stycznia 2022 r. Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze zobowiązana jest wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP będzie wypłacane do 15. dni każdego miesiąca przez organ emerytalny.