19 kilometrów kwadratowych obszaru lepiej zabezpieczonego przed powodzią, 6 kilometrów całkowicie nowych i 7 kilometrów rozbudowanych wałów rzeki Odry, 4 kilometry odbudowanego koryta Czarnego Kanału oraz 2 kilometry Raczej Strugi. Tak w liczbach prezentuje się zakończona w pierwszym półroczu tego roku inwestycja wrocławskich Wód Polskich. Rozbudowane wały Odry wzmacniają ochronę przeciwpowodziową prawie 20 tysięcy mieszkańców przygranicznych Słubic w województwie lubuskim.

Rozbudowane wały Odry i odbudowane kanały rzeczne wzmacniają ochronę mieszkańców Słubic przed powodzią
Rozbudowane wały Odry i odbudowane kanały rzeczne w Słubicach – fot. Wody Polskie

Inwestycja pod nazwą „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga (zadanie 1C.2)”, która została zrealizowana przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na terenie miasta Słubice, składała się z kilku elementów. Wykonawcą prac była firma Budimex, która główne roboty za kwotę blisko 146 mln złotych prowadziła od września 2020 roku do grudnia 2022 roku.

Zobacz:   W czwartek 28.09. zawyją syreny alarmowe w lubuskich miastach. Dlaczego i co to znaczy?

Wiosną tego roku trwały ostatnie kosmetyczne prace poprawkowe, wykończeniowe oraz związane między innymi z pielęgnacją warstwy humusu i wzrostem traw na obwałowaniach. Mieszanki do obsiewu niektórych rejonów wzbogacono o rośliny zielne w celu poprawienia bioróżnorodności w ramach rekultywacji obszaru inwestycji. 

Zrealizowane prace budowlane dotyczyły między innymi budowy i formowania nowego wału okrężnego o długości około 6 kilometrów, ale także modernizacji i wzmocnienia istniejących już wcześniej wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, na odcinku około 7 kilometrów. Sam wał okrężny wzmocnił zabezpieczenie terenów położonych w najbardziej zaludnionej miejskiej części zabudowy Słubic.

W ramach inwestycji odbudowane zostały też koryta kanałów dwóch innych cieków, będących dopływami Odry, czyli Raczej Strugi na długości 2 kilometrów i Czarnego Kanału na długości 4 kilometrów. W związku z zadaniem zakupiono także 8 mobilnych agregatów pompowych, które na wypadek nadejścia fali wezbraniowej mogą służyć do natychmiastowego przepompowywania wody.

Zobacz:   Obwodnica Słubic staje się rzeczywistością - jest podpis ministra, wkrótce ruszą prace przygotowawcze

Słubice: Rozbudowane wały Odry i odbudowane kanały rzeczne wzmacniają ochronę przed powodzią

Inwestycja cały czas była prowadzona według wszelkich zaleceń i przepisów dotyczących ochrony miejscowego środowiska oraz lokalnej przyrody i siedlisk przyrodniczych, w tym dla rezerwatu przyrody Łęgi koło Słubic oraz obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie. Na czas budowy zostały zabezpieczone stanowiska roślin chronionych. Stale monitorowano populacje chronionych zwierząt, w tym ptaków drapieżnych. Zaś dzięki wygrodzeniem herpetologicznym zabezpieczono również siedliska płazów. Szczególną uwagę poświęcono też na pielęgnację ważnej dla mieszkańców lipowej alei, zlokalizowanej na odcinku wału wzdłuż ulicy 1 Maja. Dzięki podjętym działaniom wiekowe drzewa przetrwały inwestycję w bardzo dobrym stanie.

Zobacz:   Obwodnica Słubic staje się rzeczywistością - jest podpis ministra, wkrótce ruszą prace przygotowawcze

Wszystkie działania przeprowadzono w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który jest współfinansowany przez Bank Światowy, przy wsparciu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona przed powodzią miasta Słubice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków budżetu państwa.

Przypomnijmy, że początkowo roboty budowlane od czerwca 2017 do sierpnia 2019 roku były wykonywane przez firmę Energopol-Szczecin, jednak przedsiębiorstwo ogłosiło swoją upadłość.

Komentarze