Burmistrz Lubska, Janusz Dudojć, odpowiedział na pismo lubskich przedsiębiorców w którym wnioskowali oni o pomoc w walce ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Według przedsiębiorców, duży odciążeniem byłoby dla nich zwolnienie z podatku od nieruchomości, które wprowadzono w innych miastach i gminach w Polsce. W Lubsku podjęto decyzję o odstąpieniu od sporządzenia uchwały w tej sprawie.

lubsko
fot. Pixabay

Finanse Lubska nie są w najlepszej formie, dodatkowo od 2018 roku Gmina Lubsko realizuje Program Postępowania Naprawczego, który nakłada wiele ograniczeń w zarządzaniu pieniędzmi a także wymusza prowadzenie przez gminę rozważnej polityki finansowej aby wyciągnąć ją z kryzysu w którym się znalazła. Choć realizacja samego programu naprawczego idzie dobrze to jednak konieczność cięcia kosztów i poszukiwania nowych źródeł dochodów są zauważalne i odczuwalne dla wszystkich mieszkańców.

Sprawa lubskich przedsiębiorców, którzy 8 kwietnia skierowali do władz miasta pismo dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy w walce ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, była omawiania na Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Lubsku. Z uwagi na wdrożony Program Postępowania Naprawczego podjęto decyzję o odstąpieniu od sporządzenia uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Zobacz:   Burmistrz Lubska spotka się z mieszkańcami

Cenimy Państwa wkład w budowanie i wzmacnianie gospodarki gminy i regionu – zapewnia burmistrz Lubska w skierowanym do przedsiębiorców piśmie i dodaje, że odmowa podjęcia uchwały przychodzi z wielkim trudem.

W piśmie Janusz Dudojć objaśnia również jak uchwała byłaby postrzegana przez RIO, która kontroluje realizację Programu Postępowania Naprawczego.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków od nieruchomości spotkałoby się z krytyczną oceną RIO, która jako państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli oraz nadzoru jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. gospodarki finansowej, czuwa nad wywiązywaniem się Gminy Lubsko z zobowiązań wynikających z PPN oraz prowadzeniem gospodarki finansowej w sposób zapewniający Gminie osiągnięcie stabilności. Jakkolwiek, z punktu widzenia choćby RIO, nieosiągnięcie zakładanych w PPN dochodów z przyczyn od Gminy niezależnych, może znaleźć zrozumienie, to jednak świadoma rezygnacja z tych dochodów (w tej sytuacji uchwała w sprawie zwolnień z podatków), byłaby oceniona negatywnie. Niniejsze miałoby także zły wpływ na ostateczną decyzję w sprawie pożyczki z budżetu państwa, o której uzyskanie Gmina Lubsko się stara.

Zobacz:   Burmistrz Lubska spotka się z mieszkańcami

Mimo trudnej sytuacji, zagrożenie które niesie wyhamowanie gospodarcze zostało zauważone. Redukcja przychodów przedsiębiorców, niekiedy do zera, ostatecznie może spowodować mniejsze wpływy do gminnego budżetu z tytułu podatków i – jak zauważa Dudojć – jest to duże ryzyko z punktu widzenia Gminy, dlatego zapewnia, że wnioski będą rozpatrywane indywidualnie aby pomóc przedsiębiorcom w najtrudniejszej sytuacji w inny sposób.

Deklarujemy jednak dogłębną i bardzo szczegółową analizę wniosków w zakresie zwolnień z podatków składanych indywidualnie. Wierzę, że uda się nam wyłuskać wśród Państwa tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji i tego wsparcia potrzebują najbardziej. W takich przypadkach, w zależności od sytuacji możemy zaproponować m.in. rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie terminu zapłaty podatku, bądź umorzenie zaległości.

Zobacz:   Burmistrz Lubska spotka się z mieszkańcami

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, zwraca również uwagę na fakt, że Gmina nie miała dostatecznych środków na inwestycje, na remonty dróg, czy realizację innych obligatoryjnych zadań na poziomie zapewniającym zadowolenie społeczeństwa ale restrykcyjna polityka finansowa 2019 roku przyniosła pozytywny skutek i sprawiła, że weszła w 2020 rok bez zaległości wymagalnych w bieżących zobowiązaniach finansowych. Jednak każde odstępstwo od założeń (Programu Postępowania Naprawczego – przyp. red.) jest negatywnie oceniane przez RlO i przekłada się później na inne sprawy gminne.

Gmina musi składać do Regionalnej Izby Obrachunkowej informacje z realizacji PPN na koniec każdego półrocza.