Oświadczenie marszałka województwa lubuskiego w sprawie wstrzymania wykonania decyzji z 31.12.2018 r., uznającej pył drzewny za produkt uboczny niebędący odpadem, powstający w zakładzie Swiss Krono w Żarach.

swiss krono
fot. Pixabay

Przypomnę, że podstawą w/w decyzji Urzędu Marszałkowskiego z 31.12.2018 r. było postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, pozytywnie opiniujące uznanie pyłu drzewnego powstającego w żarskim zakładzie za produkt uboczny niebędący odpadem. Obecnie mamy już podwójne rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który ostatecznie unieważnił postanowienie WIOŚ.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Dodam, że już 17.09.2019 r. GIOŚ unieważnił opinię wydaną przez WIOŚ, jednakże do dnia 18.12.2019 r. trwało ponowne rozpatrywanie sprawy, na wniosek firmy Swiss Krono. Unieważnienie zostało podtrzymane i obecnie stronom przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego. GIOŚ w swoim rozstrzygnięciu stwierdził rażące naruszenie przez lubuski WIOŚ ustawy o odpadach, poprzez przyjęcie, iż pył drzewny pochodzący m.in. z obróbki płyt drewnopochodnych, stanowi produkt uboczny, natomiast nie stanowi odpadu.

Dlatego w dniu 08.01.2020 r. podpisałam postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji uznającej pył drzewny za produkt uboczny. W obecnym stanie prawnym marszałek nie miał innego wyjścia, jak wstrzymać wykonanie decyzji, opartej na unieważnionym postanowieniu.

Ponadto, utrzymywanie w mocy decyzji opartej na unieważnionym postanowieniu, nie znajduje żadnego uzasadnienia w kontekście ekspertyzy prawnej, zleconej na tę okoliczność przez Urząd Marszałkowski zewnętrznej kancelarii prawnej. Podstawą prawną mojego postanowienia jest art. 152 par. 1 w związku z art. 123, 124, 125 par. 1 i 126 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wstrzymanie wykonania decyzji odbędzie się  zachowaniem 6-miesięcznego okresu obowiązywania, od momentu wydania decyzji. Projekt postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa.

Zarząd Województwa powołał również społeczną radę ds. oceny stanu środowiska w Żarach. Natomiast Sejmik na ostatniej sesji powołał Komisję doraźną ds. Klimatu. 6-miesięczny okres karencji daje czas firmie na wprowadzenie rozwiązań prawnie dozwolonych. W tym czasie będzie też wykonane w Żarach badanie powietrza niezależnie od monitoringu prowadzonego przez WIOŚ.

Elżbieta Anna Polak
marszałek woj. lubuskiego

📎  Marszałek po spotkaniu z ministrem funduszy