Oświadczenie marszałka województwa lubuskiego w sprawie wstrzymania wykonania decyzji z 31.12.2018 r., uznającej pył drzewny za produkt uboczny niebędący odpadem, powstający w zakładzie Swiss Krono w Żarach.

swiss krono
fot. Pixabay

Przypomnę, że podstawą w/w decyzji Urzędu Marszałkowskiego z 31.12.2018 r. było postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, pozytywnie opiniujące uznanie pyłu drzewnego powstającego w żarskim zakładzie za produkt uboczny niebędący odpadem. Obecnie mamy już podwójne rozstrzygnięcie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który ostatecznie unieważnił postanowienie WIOŚ.

Dodam, że już 17.09.2019 r. GIOŚ unieważnił opinię wydaną przez WIOŚ, jednakże do dnia 18.12.2019 r. trwało ponowne rozpatrywanie sprawy, na wniosek firmy Swiss Krono. Unieważnienie zostało podtrzymane i obecnie stronom przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego. GIOŚ w swoim rozstrzygnięciu stwierdził rażące naruszenie przez lubuski WIOŚ ustawy o odpadach, poprzez przyjęcie, iż pył drzewny pochodzący m.in. z obróbki płyt drewnopochodnych, stanowi produkt uboczny, natomiast nie stanowi odpadu.

Dlatego w dniu 08.01.2020 r. podpisałam postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji uznającej pył drzewny za produkt uboczny. W obecnym stanie prawnym marszałek nie miał innego wyjścia, jak wstrzymać wykonanie decyzji, opartej na unieważnionym postanowieniu.

Ponadto, utrzymywanie w mocy decyzji opartej na unieważnionym postanowieniu, nie znajduje żadnego uzasadnienia w kontekście ekspertyzy prawnej, zleconej na tę okoliczność przez Urząd Marszałkowski zewnętrznej kancelarii prawnej. Podstawą prawną mojego postanowienia jest art. 152 par. 1 w związku z art. 123, 124, 125 par. 1 i 126 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wstrzymanie wykonania decyzji odbędzie się  zachowaniem 6-miesięcznego okresu obowiązywania, od momentu wydania decyzji. Projekt postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa.

Zarząd Województwa powołał również społeczną radę ds. oceny stanu środowiska w Żarach. Natomiast Sejmik na ostatniej sesji powołał Komisję doraźną ds. Klimatu. 6-miesięczny okres karencji daje czas firmie na wprowadzenie rozwiązań prawnie dozwolonych. W tym czasie będzie też wykonane w Żarach badanie powietrza niezależnie od monitoringu prowadzonego przez WIOŚ.

Elżbieta Anna Polak
marszałek woj. lubuskiego