Zarząd województwa lubuskiego podjął kolejne kroki w walce z pandemią COVID-19 i jej skutkami dla lubuskich przedsiębiorców. Przyjęte zostały nowe zasady w obszarze preferencyjnych pożyczek. Przedsiębiorcy oczekują wsparcia nie tylko na inwestycje rozwojowe, ale także na utrzymanie płynności finansowej swoich firm, odczuwających skutki zamrożenia gospodarki.

dopłaty
fot. Pixabay

Lubuski Filar 2020

We współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Zarząd Województwa przyjął nowe rozwiązania w obszarze udzielanych obecnie na rynku lubuskim preferencyjnych pożyczek pod szyldem Lubuski Filar 2020. W ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których menedżerem jest BGK, zaprojektowano dwa produkty dla przedsiębiorców.

Z jednej strony dotychczasowa oferta pożyczek o przeznaczeniu inwestycyjnym zostanie rozszerzona o możliwość wsparcia w ramach kapitału obrotowego. Przedsiębiorca będzie mógł liczyć na pozyskanie pożyczki, w ramach której nawet 50% środków przeznaczone byłoby na pokrycie najważniejszych potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych, zapłata podatków od nieruchomości, czynsze, itp. Wartość środków na niniejszy cel szacuje się na poziomie blisko 94 mln zł.

Drugim zaprojektowanym produktem będzie pożyczka płynnościowa. Jej celem jest wsparcie MŚP, które mają problemy z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań oraz utrzymaniem bieżącej działalności. Sugerowana wartość takiej pożyczki to 100 tyś. zł. W uzasadnionym przypadku przedsiębiorca będzie miał możliwość wnioskować o większą wartość pożyczki. Środki, jakimi dysponuje BGK na uruchomienie niniejszego produktu w ramach umowy w Województwem Lubuskim, to ok. 8 mln zł

Zobacz:   Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000 w Lubuskiem

W przypadku obu instrumentów przedsiębiorcy będą mogli liczyć na szereg udogodnień (tj. maksymalnie niskie preferencyjne oprocentowanie, wydłużone karencje spłat pożyczek, wakacje kredytowe) pożądanych przez przedsiębiorców w tym trudnym czasie.

Szczegóły dotyczące parametrów obu pożyczek, podane zostaną wkrótce – poinformowano.

Lubuska Samorządowa Osłona dla Przedsiębiorców

Lubuskie przygotowało regionalną osłonę antykryzysową dla przedsiębiorców. Firmy już zaczęły korzystać z dopłat, mikropożyczek, odroczeń terminów płatności. Nowością mają być jeszcze bony wsparcia – na początek 10 mln zł.

Zobacz także: W maju lubuski samorząd „wpompuje” do firm 10 mln zł

Zależy nam, by zminimalizować negatywne skutki epidemii w lubuskiej gospodarce i utrzymać dotychczasowe miejsca pracy – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak

Zarząd Województwa Lubuskiego opracował kilka form wsparcia antykryzysowego dla firm. Sprawdź, z których możesz skorzystać.

Zobacz:   Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Jaki jest stan realizacji w województwie lubuskim?

Bezpośrednie formy pomocy

Wojewódzki Urząd Pracy – wypłaty wsparcia dla firm, które mają  przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy. Dofinansowanie jest wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmuje dopłaty do wynagrodzeń.

  • powiatowe urzędy pracy  – środki są przeznaczane na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne. Zarząd w ramach realokacji Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył na ten cel 20 mln zł
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać przeznaczona np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Zobacz również: Żagań zwalnia firmy z opłaty za dzierżawę lokali i stoisk na targowiskach

Projekty unijne

  • Możliwość wprowadzenia zmian w realizowanych projektach
  • Możliwość wydłużenia terminów rozliczenia i zamknięcia projektów
  • Wydłużone terminy (nawet do 6 miesięcy) na udokumentowanie rozliczeń związanych z realizowanymi projektami

Pożyczki i kredyty

Lubuscy przedsiębiorcy, w ramach umów o pożyczkę lub poręczenie kredytowe zawartych z Lubuskimi Funduszami Pożyczkowymi i Poręczeniowym, mogą wnioskować do Funduszy o:

  • 6-miesięczne wakacje kredytowe
  • zmianę terminów kontraktowych w odniesieniu do wykonawców.
Zobacz:   Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000 w Lubuskiem

Jak już się udało pomóc lubuskim firmom?

Od 2 do 27 kwietnia przedsiębiorcy z woj. lubuskiego złożyli w WUP łącznie 661 wniosków dotyczących świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego oraz świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, ubiegając się o wsparcie dla łącznej liczby 42588 pracowników, na łączną kwotę wsparcia 152.095.290,14 zł.

Do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 13 030 wniosków o mikropożyczki. Do tej pory  2 521 z nich zostało już rozpatrzonych pozytywnie. Kwota udzielonych pożyczek sięga na razie 10,6 mln zł. Dotyczy to 3 776 zatrudnionych w lubuskich firmach pracowników.

Plany na przyszłość

Pomoc w formie dopłat i pożyczek jest cały czas udzielana – urzędy przyjmują wnioski od przedsiębiorców. Lubuskie chce jednak rozszerzyć samorządową osłonę antykryzysową o bony dla firm. Na początek na ten cel będzie przeznaczone 10 mln zł, ale kwota ta może wzrosnąć do 30 mln zł. Bony na inwestycje wyniosą w zależności od wielkości firmy od 30 tys. zł nawet 200 tys. zł.