1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – podstawowe badanie i źródło danych o ludności realizowane raz na 10 lat.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Co warto wiedzieć o spisie?
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 ruszył 1 kwietnia – fot. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Udział w spisie jest obowiązkowy dla osób mieszkających w Polsce, zarówno dla Polaków mających stałe lub czasowe miejsce zamieszkania w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, jaki dla cudzoziemców mieszkających w Polsce na stałe oraz przebywających w Polsce czasowo (bez względu na to, czy są zameldowani czy nie).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 obejmuje również Polaków, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale cały czas zameldowani na pobyt stały w Polsce. Spisem objęte są także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych

Co warto wiedzieć o spisie?

Tegoroczny spis będzie realizowany kilkoma metodami, przy czym obowiązkową, a jednocześnie najbardziej wygodną i bezpieczną metodą spisu jest samospis internetowy. Metoda ta polega na samodzielnym (bez udziału osób trzecich) udzieleniu odpowiedzi na pytania w formularzu elektronicznym dostępnym w interaktywnej aplikacji, na stronie internetowej GUS: spis.gov.pl

Logowanie do aplikacji jest możliwe na stronie spis.gov.pl poprzez:

  • Logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profilu zaufanego), 
  • Poprzez numer PESEL + nazwisko rodowe matki (w przypadku tej opcji konieczne jest zdefiniowanie własnego hasła), 
  • Dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL – poprzez adres e-mail + hasło użytkownika.

Osoby bez dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu w punkcie spisowym zorganizowanym w każdym urzędzie gminy oraz w Urzędzie Statystycznym, po wcześniejszym umówieniu. Jest także możliwość dokonania samospisu przez telefon – na Infolinii spisowej pod nr telefonu: 22 279 99 99. 

Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych

W późniejszym etapie spisu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spis będzie możliwy poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego. 

Dlaczego spis jest ważny?

Narodowy Spis Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 to badanie umożliwiające zebranie informacji, których nie można uzyskać z innych źródeł. Dostarcza pełnej informacji o liczbie i strukturach demograficzno-społecznych i ekonomicznych ludności, gospodarstw domowych i rodzin zamieszkujących lub przebywających w Polsce oraz o wielkości, jakości i wykorzystaniu zasobów budynkowo-mieszkaniowych. Co więcej, dostarcza tych informacji na poziomie jednostek podstawowych podziału administracyjnego kraju (tj. gmin).

Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych

To właśnie dane ze spisu są podstawą wielu decyzji podejmowanych nie tylko na szczeblu centralnym, ale także regionalnym i lokalnym. Służą np. do obliczania dotacji dla poszczególnych gmin, do tworzenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do ustalania kierunków działań w zakresie oświaty, do planowania zagospodarowania przestrzennego regionu, a także do planowania środków na ochronę zdrowia w poszczególnych regionach Polski.

Dane te wykorzystuje się również do obliczania wskaźników zwodociągowania i skanalizowania, niezbędnych w procesie przyznawania gminom wiejskim pomocy finansowej na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.

Są także niezbędne do składania wniosków i sporządzania studiów wykonalności projektów w przypadku ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich np. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).