Znamy najnowsze dane dot. poziomu bezrobocia w regionie za kwiecień tego roku. Na koniec miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych urzędach pracy wyniosła 21 615 os. To wzrost w porównaniu do marca o 1777 os. Obecnie stan bezrobocia równy jest temu z analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Należy mieć jednak na uwadze, że wiele osób, które straciły pracę w kwietniu nie zarejestrowało się jeszcze jako bezrobotni w pośredniakach, więc w maju ta liczba może wzrosnąć.

bezrobocie w lubuskiem
fot. Pixabay

Samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na celu zapobieganie niekorzystnym skutkom związanym z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Tu i teraz trwa już udzielanie pomocy lubuskim przedsiębiorcom. Od początku kwietnia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło już ponad 700 wniosków na łączną kwotę ponad 160 mln zł. Dotyczą one uratowania lub wsparcia 46,5 tys. miejsc pracy. – Przygotowaliśmy raport o pomocy, która jest obecnie udzielana. Można już teraz korzystać z dopłat i pożyczek. Zachęcam do zapoznania się z instrukcją dla firm – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak

Zobacz:   Polska złożyła skargę do TSUE na Niemcy w sprawie uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów

Bezpośrednie formy pomocy

  • Wojewódzki Urząd Pracy – wypłaty wsparcia dla firm, które mają  przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy. Dofinansowanie jest wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmuje dopłaty do wynagrodzeń
  • Powiatowe Urzędy Pracy – środki są przeznaczane na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne. Zarząd w ramach realokacji Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył na ten cel 20 mln zł
  • Powiatowe Urzędy Pracy – pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać przeznaczona np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Jak już się udało pomóc lubuskim firmom?

Od 2 do 28 kwietnia przedsiębiorcy z woj. lubuskiego złożyli w WUP łącznie 712 wniosków dotyczących świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego oraz świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, ubiegając się o wsparcie dla łącznej liczby 46537 pracowników, na łączną kwotę wsparcia 161.853.735,22 zł.

Zobacz:   Velo Sprotavia prawie gotowa

Do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 19 175 wniosków o mikropożyczki. Do tej pory  3758 z nich zostało już rozpatrzonych pozytywnie. Kwota udzielonych pożyczek sięga na razie 17 421 500,00 mln zł. Dotyczy to 4095 zatrudnionych w lubuskich firmach pracowników.

Natomiast w zakresie wniosków, które wpłynęły do powiatowych urzędów pracy w zakresie dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne wpłynęło 1 603 wnioski na ogólną kwotę 26 681 792,82 zł.

Projekty unijne

  • Możliwość wprowadzenia zmian w realizowanych projektach
  • Możliwość wydłużenia terminów rozliczenia i zamknięcia projektów
  • Wydłużone terminy (nawet do 6 miesięcy) na udokumentowanie rozliczeń związanych z realizowanymi projektami
Zobacz:   W Zielonej Górze szybko zaoszczędzimy na wkład własny! 

Pożyczki i kredyty

Lubuscy przedsiębiorcy, w ramach umów o pożyczkę lub poręczenie kredytowe zawartych z Lubuskimi Funduszami Pożyczkowymi i Poręczeniowym, mogą wnioskować do Funduszy o:

  • 6-miesięczne wakacje kredytowe
  • zmianę terminów kontraktowych w odniesieniu do wykonawców

Plany na przyszłość

Pomoc w formie dopłat i pożyczek jest cały czas udzielana – urzędy przyjmują wnioski od przedsiębiorców. Zarząd Województwa Lubuskiego chce jednak rozszerzyć samorządową osłonę antykryzysową o bony dla firm. Na początek na ten cel będzie przeznaczone 10 mln zł, ale kwota ta może wzrosnąć do 30 mln zł. Bony na inwestycje wyniosą od 30 tys. zł nawet 200 tys. zł (w zależności od wielkości firmy). Zgodnie z podziałem uzgodnionym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, wsparcie regionalne będzie kierowane do małych i mikro firm, a krajowe – do średnich i dużych.