Ruszają prace nad Programem Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2021-2025. Dokument zawierać będzie rzetelną diagnozę oraz będzie określać kierunki działań w obszarze kultury. Prace obejmą również lubuskie zabytki – powstanie również program Opieki nad Zabytkami.

lubuskie zabytki
fot. Pixabay

Plan na kulturę

W dokumencie zapisane zostaną także inwestycje priorytetowe oraz plany rozwojowe jednostek. Celem przygotowania Programu jest wytyczenie nowych kierunków polityki kulturalnej w województwie lubuskim, a także przedstawienie rekomendowanych działań dla rozwoju kultury na lata 2021-2025. Obecnie powołany został zespół ds. opracowania Programu. Pierwszy projekt dokumenty na przełomie listopada i grudnia poddany zostanie konsultacjom społecznym. Przyjęcie ostatecznej wersji programu planowane jest na koniec roku. Program musi być  zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Zobacz:   70-lecie służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej

Plan opieki nad zabytkami

Opieka nad zabytkami w regionie jest realizowana poprzez program opracowywany co cztery lata. Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2021-2024 będzie dokumentem o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych dokumentów strategiczno-programowych, służącym podejmowaniu działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, a także upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego przez samorząd województwa.

Myślą przewodnią opracowania Programu jest uznanie potrzeby zachowania zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego za ważny czynnik wpływający na kształtowanie się tożsamości regionalnej i promocji turystycznej. Program ma określić cele, do jakich należy dążyć w zakresie opieki nad zabytkami: wskazywać konieczne do wykonania zadania i sugerować sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych założeń organizacyjnych, finansowych, edukacyjnych, promocyjnych.

Zobacz:   70-lecie służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej

Projekt programu będzie gotowy na przełomie sierpnia i września. Na październik zaplanowano konsultacje społeczne. Program w ostatecznej wersji ma zostać przyjęty pod koniec roku.