Opolska firma Atmoterm przedstawiła wyniki analizy jakości powietrza w Żarach. 19 listopada poznaliśmy wyniki badań które zlecił Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz rekomendacje w tym zakresie.

Znamy wyniki analizy jakości powietrza w Żarach
fot. Pixabay

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a firmą ATMOTERM S.A.  przeprowadzona została pn. Analiza jakości powietrza dla miasta Żary ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach. Ochronę środowiska nadzoruje w urzędzie marszałkowskim wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. 19 listopada w formule online odbyło się spotkanie z udziałem Radnych Województwa Lubuskiego – Komisji  doraźnej ds. Klimatu, Radnych Rady Miejskiej w Żarach, Urzędu Miejskiego w Żarach, SWISS KRONO Sp. z o.o., oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, podczas którego wykonawca przedstawił wyniki prac nad dokumentem pn. Analiza jakości powietrza dla miasta Żary, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Celem Analizy jest przedstawienie stanu jakości powietrza na terenie miasta Żary na podstawie informacji pochodzących ze źródeł danych oraz wykonanych w ramach pracy analiz:

  • Analizy pozwoleń i wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach, oraz pozwoleń i wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla pozostałych zakładów zlokalizowanych na terenie miasta Żary, w szczególności w zakresie zebrania informacji o stosowanych technologiach i dopuszczalnych emisjach substancji do powietrza. Przegląd innych dostępnych raportów dotyczących emisji substancji z zakładów, a także analiza i ocena stosowanych technologii w przemyśle drzewnym zlokalizowanym na omawianym terenie, pod kątem emisji substancji do powietrza.
  • Inwentaryzacji emisji powierzchniowej (emisja ze źródeł wykorzystywanych w sektorze komunalno-bytowym) oraz emisji liniowej (emisja z transportu drogowego, ze spalania paliw w silnikach samochodowych oraz emisja wtórna).
  • Analizy pomiarów prowadzonych przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, a przed 2018 rokiem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
  • Modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na terenie miasta Żary, ze szczególnym uwzględnieniem zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o., z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, oraz innych niezbędnych do prawidłowego przedstawienia rozkładu stężeń.
  • Informacji zaczerpniętych z opracowań i publikacji naukowych w zakresie wskaźników emisji substancji z sektora przemysłowego, komunalno-bytowego i transportowego, opracowań w zakresie stosowanych technologii w przemyśle, opracowań w zakresie monitorowania stanu jakości powietrza.
Zobacz:   Jak utrzymać kondycję i motywację do treningów jesienią? Radzą finaliści reality show Ninja Warrior

Do analizy przyjęto 4 substancje: pyły PM10 i PM2,5 oraz formaldehyd (HCHO) i niemetanowe lotne związki organicznie (NMLZO). W celu spójnego przedstawienia obrazu sytuacji wybrano okres, dla którego przeanalizowano wszystkie dostępne dane, nie tylko emisyjne i pomiarowe, ale również klimatyczne, demograficzne i gospodarcze. W związku z tym, że dla roku 2019 były już dostępne wszelkie niezbędne do analizy dane, ten rok przyjęto jako rok bazowy do Analizy.

Zaproponowano działania naprawcze

W ramach Analizy zaproponowano też działania naprawcze. W związku z brakiem przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji. Analiza nie narzuca określenia restrykcyjnych działań naprawczych. Są natomiast zalecenia w postaci kontynuowania tzw. dobrych praktyk, czyli kontynuowania procesu dofinansowania mieszkańcom przez Urząd Miasta w Żarach wymiany indywidualnych źródeł ciepła, modernizacji dróg, edukacji mieszkańców. W ramach propozycji działań naprawczych rozważona została też kwestia wzmocnienia Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza. Obecnie bowiem pomiary formaldehydu na stacji pomiarowej PMŚ przy ul. Szymanowskiego w Żarach, obsługiwanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, są realizowane raz na dwa tygodnie, z uśrednianiem 24-godzinnym.

Zobacz:   Jest szansa na stadion piłkarski w Zielonej Górze. Podpisano już list intencyjny w sprawie budowy

Zasadnym wydaje się, w związku ze stosunkowo wysoką emisją formaldehydu w okolicy, aby badanie rozszerzyć do stałych, ciągłych i systematycznych badań (co najmniej ciągłych 24-godzinnych).