Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. przeprowadzone zostanie badanie rolnicze „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”. Badanie dostarczy informacji, które pozwolą na analizę zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Udział w badaniu jest obowiązkowy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Badanie rolnicze „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”
Zdjęcie ilustacyjne – fot. Pixabay

Kto jest objęty badaniem?

Badaniem objęte są gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne.

W jaki sposób można wziąć udział w badaniu?

W badaniu można wziąć udział poprzez wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego (19.06. – 14.08.) lub poprzez wywiad bezpośredni realizowany przez ankieteraz statystyczego (19.06. – 14.08.). Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie internetowej GUS lub dzwoniąc na Infolinię Statystyczną.

Czy dane, które przekazujemy są bezpieczne?

Każdy uczestnik badania ma zagwarantowaną ustawowo anonimowość. Wszystkie dane zebranie podczas badania objęte są tajemnicą statystyczną oraz chronione zgodnie z realizowaną przez GUS Polityką Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej.

Jaki jest zakres zbieranych informacji?

W badaniu GUS zapyta m.in. o: użytkowanie gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, metody produkcji roślinnej, zużycie nawozów, ciągniki i maszyny rolnicze, pracujących i nakłady pracy w gospodarstwie rolnym.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu?

Badanie rolnicze dostarcza informacji o strukturze gospodarstw rolnych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych i krajowych. Danie z badania stanowią jedno z podstawowych źródeł danych do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskij i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa.

Infolinia statystyczna: 22 279 99 99
Więcej informacji na stronie: stat.gov.pl

Komentarze