Zbliża się sezon grzewczy. To dobry moment aby przypomnieć najistotniejsze elementy wiedzy na temat zagrożeń z tym związanych.

Zbliża się sezon grzewczy. Jak się do niego przygotować?
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Unsplash

Co może mieć wpływ na to czy jesteśmy bezpieczni w ogrzewanym przez nas domu?

Oczywiście czujki dymu i czujniki tlenku węgla. Są one doskonałym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych, w szczególności w sezonie grzewczym. Nie zapobiegają one, co prawda pożarom lub awariom skutkującym emisją tlenku węgla (czadu), ale dzięki szybkiej reakcji, głośnym sygnałem dźwiękowym, są w stanie ochronić zdrowie i życie mieszkańców, nawet w sytuacji, gdy do groźnego zdarzenia dochodzi w środku nocy. To naprawdę mała inwestycja w duże bezpieczeństwo.

Druga sprawa to obowiązki gospodarza, właściciela domu związane z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Bowiem stanowią one wiodącą grupę pożarów w naszych domach.  

Zobacz:   Kierowcy, noga z gazu - powrót zimy na lubuskich drogach

Komin może być szczególnie niebezpieczny w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna z Międzyrzecza odnotowuje każdego roku w okresie zimowym kilkadziesiąt pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.  

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

Zbliża się sezon grzewczy. Jak się do niego przygotować?

Instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska, to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Zobacz:   Wstrząsające odkrycie w Przytoku: ciała matki i córki znalezione w mieszkaniu

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
  • od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
  • z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Zobacz:   Wstrząsające odkrycie w Przytoku: ciała matki i córki znalezione w mieszkaniu

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.